Sheffield United v Middlesbrough – Bramall Lane Jonathan Franks, Middlesbrough. 16 January 2010.

Sheffield United v Middlesbrough - Bramall Lane Jonathan Franks, Middlesbrough. 16 January 2010.

Championship – Sheffield United v Middlesbrough – Bramall Lane Jonathan Franks, Middlesbrough. 16 January 2010.