Radhi Jaidi celebrates Bolton goal

Radhi Jaidi

Bolton Wanderers Radhi Jaidi celebrates after scoring their third goal