Nostalgia Michael Owen celebrates after scoring for Newcastle United.

When Keegan made Michael Owen a midfielder to save Newcastle’s season

Nostalgia